Lege Artis Medicinae - 1993;3(06)

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

Angiotenzin konvertáló enzim gátlók a hypertonia kezelésében

FARSANG Csaba

Szerző áttekinti a renin-angiotenzin rendszer működésére és szabályozására vonatkozó legfontosabb ismereteket, majd részletesen taglalja az antihipertenzív terápiában széles körben alkalmazott legfontosabb angiotenzin konvertáló enzim gátló szerek hatásmechanizmusát. Kitér e szerek alkalmazására esszenciális és szekunder hypertoniában, ismerteti a legfontosabb terápiás kombináció kat, valamint e szerek interakcióit is más antihipertenzív szerekkel, illetve más gyógyszerekkel.

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

Postmenopausalis hormonszubsztitúciós kezelése

H S Jacobs, F E Loeffler

Az elmúlt évben az Egyesült Királyságban számos összefoglaló közlemény jelent meg a postmenopausalis hormonszubsztitúciós terápiáról (1–3). Ezért ebben az áttekintésben azokra a területekre koncentrálunk, amelyek – bár gyakran ellentmondásosak – számot tarthatnak a gyakorló orvosok érdeklődésére. Tárgyaljuk a postmenopausalis hormonterápia hatásait az ischaemiás szívbetegség, az osteoporosis és a rákos megbetegedések kialakulásának kockázatával kapcsolatosan és ismertetünk néhány, az ösztrogén... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

Atheroscleroticus laesiók immunhisztokémiája

ILLYÉS Gyula, KÁDÁR Anna

Újabb elméletek szerint az intimába bevándorló monocyta/macrophag sejteknek kulcsszerepük lehet az atherogenesisben. A szerzők elemzik az idevágó irodalmi adatokat, és bemutatják saját vizsgálataikat a progresszió valószínűsített sorrendjébe állított atheroscleroticus elváltozások sejtes összetevőiről. Fiatalon (20–34 év) elhalt egyénekből a halált követő 12 órán belül boncolás során összesen 108 összegyűjtött aortarészletet dolgoztak fel. Az endothelréteg (VIII. faktor-pozitív) megtartott... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

Genetikai tanácsadás a veleszületett rekeszizomhiány előfordulása után

GÖRBE Éva, FEKETE Zoltán, JEAGER Judit, TÓTH-PÁL Ernő, PAPP Csaba

A szerzők az izolált congenitalis diaphragmadefektus ismétlődési kockázatát vizsgálták genetikai tanácsadási anyagukban. 78 terhesség vizsgálata alapján azt mutatták ki, hogy az ismétlődés kockázata nem számottevő. Genetikai tanácsadás és ultrahang-szűrővizsgálatok védelmében azok a családok is vállalhatnak terhességet, akiknél már előfordult az izolált diaphragmadefektus.

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

A bal kamrai diszfunkció vizsgálatai

MATOS Lajos

A placeboval kezelt csoportból 510 beteg (39,7%), az enalaprilt szedő csoportból 452 beteg (35,2%) halt meg. A szív-eredetű halálozás főleg a progresszív szívelégtelenség mérséklődése miatt csökkent (placebo:251, enalapril: 209; a kockázat 22%-kal lett kisebb). A pumpaelégtelenség nélkül bekövetkező aritmia okozta halálozást nem sikerült értékelhetően csökkenteni. Kevesebb beteg halt meg viszont, vagy került kórházba a keringési elégtelenség fokozódása miatt (placebo: 736, enalapril: 613; a... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

Egyesült Királyság tranziens iszkémiás roham vizsgálat

MATOS Lajos

A betegek kb. 85% megbízhatósággal szedték a gyógyszert. A négy klinikai végpont – nem halálos szívizom infarctus, nem halálos agyvérzés, vascularis halál vagy nem vascularis halál – 18%-kal volt ritkább a két, aszpirinnel kezelt csoportban, mint a placeboval kezeltek között (2p = 0,01). A maradandó károsodással járó agyi vérzés és a vascularis halál összesített előfordulása csak 7%-kal mérséklődött. A nagyobb és a kisebb aszpirin adag hatásossága között nem volt értékelhető különbség, csak... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

A pancreas folyadékgyülemek percutan kezelésének rendszere

MÁDI-SZABÓ László, PÁSZTOR János

Az ultrahanggal vezérelt pancreas pseudocysta punkció az elmúlt húsz év során a klinikumban jól alkalmazható terápiás rendszerré fejlődött. A szerzők tíz év alatt 266 beteg pancreas eredetű folyadékgyülemét vizsgálták és kezelték. Belső drenázst 56, külső drenázst 210 esetben alkalmaztak. A katéter percutan bevezetését követően valamennyi esetben folyadékmintát vettek, amelyből bacteriológiai, cytológiai és laboratóriumi vizsgálatokat végeztek. A külső drenázzsal kezelt betegek esetében... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

A részleges üszökterhesség morfológiai sajátosságai

ARATÓ Gabriella

A mola hydatidosa parciális és komplett formájának éles elkülönítése igen fontos, mivel az utóbbi formában nagyobb a malignus átalakulás veszélye. Szerző 32 klinikailag és genetikailag kivizsgált üszökterhesség szövettani anyagát elemezte, keresve azokat a legfontosabb morfológiai sajátosságokat, amelyek a teljes mola hydatidosát megkülönböztetik a részleges formától. Irodalmi adatokkal összehasonlítva megállapította, hogy a normális és kóros bolyhok keveredése, magzati elemek jelenléte a... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

Új pszichiátriai nozológiai rendszer: az összetett diagnosztikus értékelés (code)

GASZNER Péter, MÉREI György, THOMAS A Ban

Az Összetett Diagnosztikus Értékelés (CODE) rendszere a pszichiátriai nozológia speciális módszere - polidiagnosztikai eljárás – mely össze gyűjti a korábban valid diagnosztikus klasszifikációkat, és ezeket összehasonlítva alkotja meg az új módszertani rendszert. A korábbi módszerekkel szemben a CODE rendszer úgy tudja ezt az összehasonlítást elvégezni, hogy csak egy – alapos – interjút készít a beteggel. A CODE rendszer 12 fő és 12 csatlakozó CODE-t jelent. A csatlakozó CODE-k közül a... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

A "homogén betegségcsoportok" betegosztályozási rendszer alkalmazása a kórházi ellátás elemzésében

BELICZA Éva, BOJÁN Ferenc

Előző közleményünkben ismertettük a kórházi tevékenység sokoldalú elemzését lehetővé tevő, a „homogén betegségcsoportok (HBCs)” képzésén alapuló betegosztályozási rendszer elvét és alapfogalmait (1). Ugyanebben a dolgozatunkban a HBCs osztályozási rendszer alkalmazásával szerzett első, az ápolás időtartama és a kórházi teljesítmény elemzésére vonatkozó módszertani tapasztalatainkról is beszámoltunk. Következő dolgozatunkban ismertettük, hogy a HBCs betegosztályozási rendszer milyen... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

Reform vagy álreform? Pontok és kódok

FRENKL Róbert

Éppenséggel nem teoretikus a kérdés: valódi # reform zajlik az egészségügyben, vagy olyan álreform tanúi vagyunk, amelyik jó esetben nem növeli tovább az évtizedes ellentmondásokat, nem torzítja tovább a rendszert, de nem is hozza közelebb a már meglehetősen régen égetőnek érzett feszültségek oldódását.

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár a nyertes

KRASZNAI Éva

Az országgyűlés május elején tartotta az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvénytervezet általános vitáját és elképzelhető, hogy mire ez a cikk megjelenik, a részletes vitán is túl jut a Tisztelt Ház. Megkerestük Kovács Pált, a parlament Szociális-, Családvédelmi- és Egészségügyi Bizottságának alelnö két, hogy a LAM olvasói számára a háború előtt még honos, de ma már nálunk újdonságszámba menő biztosító pénztár lényegét ismertesse.

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

Tájékoztató az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvényjavaslat vitás kérdéseikről

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvényjavaslat mintegy kétéves előkészítő munka után kerül Önök elé. A biztosító pénztárak megjelenésével a szociális ellátás egyes területein, ezen belül különösen a társadalom biztosítás alapszolgáltatásainál az öngondoskodás merőben új, a kiépülőben lévő piacgazdálkodási környezetbe jól integrálható intézménye kerül bevezetésre. Egyúttal mind a pénzpiac, mind a tőkepiac szolgáltatás rendszerében új üzleti terület nyílik, a befektetők... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

S.O.S.! Kórház életveszélyben

BEDE Zsóka

Az egészségügyiek és a gazdasági szakemberek háza tájáról érkezett hírek szerint az országban a 100 ezernél valamivel több kórházi ágy közül a társadalombiztosítás csak 70 ezret tud fenntartani. 30 ezer ágyat meg kell szüntetni. Az egész országban nehéz anyagi helyzetben vannak a kórházak, a többihez képest leginkább az alföldi megyék, elsősorban a békéscsabai kór ház került kritikus helyzetbe.

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

Bertold sebészmester fizetése

FORRAI Judit

A beteggyógyítási tevékenységet a keresztény hittel együtt, a szerzetesek hozták hazánkba. Az első orvosok Szent Benedek rendjéből kerültek ki, melyben regula írta elő a betegek ápolását (Cura infirmorum). Ez a kolostori orvoslás! nyugatról érkezett. A világi orvosok, hazánkban körülbelül III. Béla uralkodása táján jelentek meg, az ő ügyességüket sokszor fejedelmi adomány is jutalmazta, a közép kor orvosai tehát általában is a tehetős társadalmi osztályokhoz tartoztak. Ezt számos fennmaradt... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

Árpádházi Szent Erzsébet

VÉGH János

Szent Erzsébet (1207–1231), akit „Árpád házi”-ként tisztelünk, a németek házassága révén „Thüringiai”-nak neveznek, míg tőlük nyugatabbra és délebbre, Francia- és Olaszországban születési helyéről „magyarországi”-ként emlegetnek, a középkor különös figurái közé tartozott.

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

Az orvosi beavatkozásokba való "tájékozott beleegyezés" elve a modern orvosi etikában I.rész

KOVÁCS József

Kevés olyan fogalom van, mely akkora népszerűségre tett szert az utolsó 30 év bioetikai irodalmában, mint a tájékozott beleegyezés fogalma. Ugyanakkor a hazai szakirodalomban - néhány kivételtől eltekintve (1) – a kifejezés alig használatos, amit az is jelez, hogy az angol „informed consent” terminusnak még meghonosodott magyar megfelelője sincs, a hazai egészségügyi jog például általában az orvosi beavatkozáshoz való hozzájárulásról, az orvos tájékoztatási kötelességéről vagy a beteg... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

Könyvekről

VARRÓ Sándor

Gábor Zsuzsa: Klinikopatológiai konzílium Gyakorlati patológia klinikai orvosok számára című könyvének ismertetése

Lege Artis Medicinae

1993. JÚNIUS 30.

Gyógyítás a mulandóság szolgálatában

SZENESI Katalin

A tudomány és a medicina fejlődése, a társadalmi és gazdasági változások átalakították a hagyományos orvos-beteg viszonyt, és elkerülhetetlenül újra- gondolásra késztetik az életről és halálról alkotott nézeteket.