Etikai kódex

A LifeTime Media Kft.

ÜZLETI ETIKAI KÓDEXE

Hatályos: 2022. március 1-től

1. Bevezető rendelkezések

A LifeTime Media Kft. (továbbiakban: Társaság) több mint 29 éves tapasztalattal
rendelkezik orvosi szakfolyóiratok nyomtatott és digitális formában történő kiadása
terén. Ezekben az években a cég széleskörű elismerést vívott ki a gyógyításról, az orvos-
és egészségtudományok vívmányairól, valamint az egészségügyről publikált
megalapozott, hasznos és naprakész információival.

A Társaság a magyarországi orvosi szakfolyóirat piac meghatározó szereplőjeként
elkötelezetten törekszik arra, hogy üzletvitelében felelős és etikus magatartást
tanúsítson, működése jogszerű és átlátható legyen, mindenkor figyelemmel az egyén, a
társadalom és a környezet elvárásaira.

Feladataik ellátása közben a Társaság munkavállalói és alvállalkozó partnerei mindig
kötelesek törvényesen és etikusan, a Társaság legjobb érdekét szem előtt tartva eljárni.
Jelen etikai kódex („Üzleti Etikai Kódex”) az alapvető irányelveket határozza meg,
ugyanakkor nem szabályozza részletesen az elvárt etikus viselkedés minden formáját.

Mivel a Társasággal együttműködő külső partnerek (beszállítókkal, üzleti és egyéb
szerződéses partnerek, stb.) magatartása kihathat a Társaság megítélésére is, a Társaság
a fentiekkel összhangban olyan partnerekkel kíván együttműködni, amelyek osztják a
Társaság elkötelezettségét ezekben az ügyekben és hasonlóan magas etikai normákat
képviselnek.

2. Jogszabályoknak való megfelelés

A Társaság ismeri és betartja a jogszerű üzleti működés jogi előírásait és kereskedelmi
gyakorlatát.

A munkavállalóknak és az alvállalkozó partnereknek mindenkor követniük kell a
vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, az Üzleti Etikai Kódexet is beleértve. A
munkavállalóknak és az alvállalkozó partnereknek gondoskodniuk kell a megfelelő és
jogszerű működésről, és pontosan, tisztességesen kell elvégezniük feladataikat.

A Társaság speciális működési területére tekintettel külön kijelenti, hogy tartózkodik
minden olyan magatartástól, amely a gyógyszerek reklámozásával és ismertetésével
kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a Gyógyszer-Kommunikáció
Etikai Kódexe szerint jogellenes reklámozásnak, ismertetésnek vagy termék jogellenes
felírására, rendelésére ösztönzésnek, avagy tiltott előnyben részesítésnek minősül, vagy
ezt eredményezheti.

3. Tisztességes üzleti magatartás

Üzleti partnereinkkel való kapcsolatainkat a bizalom, a tisztességes eljárás és az üzleti
döntések meghozatalában nagyfokú függetlenség jellemzi. Üzleti döntéseinket nem
befolyásolhatják magánérdekek és személyes célok.

A Társaság részt vesz az üzleti versenyben, és semmilyen módon nem engedélyezi
semmilyen pályázati eljárás tisztességes jellegének megsértését. A Társaság tartózkodik
az üzleti verseny megsértésétől, bármely üzleti partnere hírnevének rontásától és a
versenytársai hitelességét rontó bármely viselkedéstől.

A munkavállalók és az alvállalkozó partnerek felelősek a tisztességes üzletvitelért
munkájuk ellátása közben. Ezért különösen körültekintően kell ügyelniük arra, hogy
kereskedelmi tevékenységük ne sértse a versenyt. Ez egyben azt is jelenti, hogy a
munkavállalók és az alvállalkozó partnerek nem egyeztethetnek az árakról, és nem
köthetnek semmilyen formális vagy informális megállapodást semmilyen versenytárssal
az árakra, engedményekre, az üzleti feltételekre vagy a működésre és azokra a
csatornákra vonatkozóan, amelyekben a Társaság versenyez, amennyiben az ilyen
egyeztetés vagy megállapodás ellentétes az alkalmazandó versenyjogszabályokkal.

Ezen túlmenően a munkavállalók és az alvállalkozó partnerek felelősek a fogyasztókkal és
üzleti partnerekkel fennálló bizalmi kapcsolat felépítéséért. A fogyasztókat és üzleti
partnereket tisztességesen, az egyenlő bánásmód követelményére figyelemmel kell
kezelni.

4. Korrupció elleni fellépés

A Társaság határozottan ellenzi a korrupció minden formáját.
A munkavállalók és az alvállalkozó partnerek mindent megtesznek annak érdekében,
hogy megakadályozzák a megvesztegetést a kormányzati és a magánszektorban, annak
okától függetlenül. Tilos közvetlenül vagy közvetve bármilyen értékes dolgot
felajánlaniuk, adniuk vagy akár elfogadniuk az üzlet megszerzése, megtartása vagy
előmozdítása céljából.

5. Titoktartás

A tisztességes üzleti működés során kiemelten fontos az üzleti titkok megőrzése, mivel
ez a Társaság alapvető érdeke. A munkavállalók és/vagy az alvállalkozó partnerek
tudomására jutott információt bizalmasan kell kezelni, azokat csak jogszerűen, a
feladatok elvégzéséhez lehet felhasználni.

6. Adatvédelem

A Társaság tudomásul veszi, hogy a személyes információk érzékeny adatok, és
biztosítania kell a munkavállalókat és egyéb természetes személyeket arról, hogy
személyes adataikat törvényes módon dolgozzák fel, betartva a hatályos magyar és
európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény
(„Info. Törvény”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú
rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről („GDPR”) rendelkezéseit.

Társaság munkavállalói és alvállalkozó partnerei a tudomásukra jutott személyes
adatokat csak és kizárólag a hatékony együttműködéshez szükséges mértékben kezelnek
a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az
adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik és alvállalkozó partnereik
részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére indokolt és szükséges. Harmadik
fél részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és
nem teszik hozzáférhetővé.

A munkavállalóknak és az alvállalkozó partnereknek megfelelő, jogszerű gyakorlat
követésével kell gondoskodniuk a személyes adatok biztonságáról, védelméről és
sértetlenségéről.

7. Nyilvántartás, jelentéskészítés, pénzügyi feddhetetlenség

A Társaság könyvelésének, nyilvántartásainak, számviteli és pénzügyi kimutatásainak
kellően részletezettnek kell lenniük, és megfelelően tükrözniük kell a Társaság
tranzakcióit. A Társaság határozottan ellenzi a pénzmosás minden formáját, és csak olyan
partnerekkel tart fenn üzleti kapcsolatot, amelyek jogszerű forrásból finanszírozott,
törvényes üzleti tevékenységet folytatnak.

A munkavállalók és az alvállalkozó partnerek kötelesek követni a Társaság számviteli
eljárásait annak érdekében, hogy minden ügylet rögzítve és dokumentálva legyen a
vonatkozó szabályok szerint.

8. Emberi jogok

A Társaság tiszteletben tartja minden olyan személy emberi méltóságát és jogait, akivel a
Társaság és munkavállalói, illetve alvállalkozó partnerei munka közben kapcsolatba
lépnek (ideértve a Társaság saját munkavállalóit és szerződött partnereit is), és
semmilyen módon nem okozza vagy járul hozzá az emberi jogok megsértéséhez vagy
megkerüléséhez.

A munkavállalók és a szerződött partnerek minden tevékenységük során tisztelettudóan
lépnek fel, és mindenkit kellő figyelemmel, méltóságát tiszteletben tartva kezelnek. Az
erőszak és a fenyegető magatartás nem megengedett.

9. Hátrányos megkülönböztetés és zaklatás

A Társaság a foglalkoztatás minden területén egyenlő esélyeket biztosít, és semmilyen
jogszerűtlen hátrányos megkülönböztetést és zaklatást nem tűr el. Tilos mind a
közvetlen, mind a közvetett hátrányos megkülönböztetés faji hovatartozás, bőrszín, nem,
szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság, nyelv, vallás, érdekképviselethez való
tartozás, politikai vagy más vélemény, nemzetiséghez való tartozás, társadalmi
származás, vagyoni helyzet, születési vagy más jellemző alapján.

A munkavállalók és az alvállalkozó partnerek szerződött partnerek kötelesek tartózkodni
a hátrányos megkülönböztetés bármely megnyilvánulási formájától.

10. Munkafeltételek

A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy foglalkoztatási gyakorlatában is
ösztönözze az egyenlőséget. Határozottan ellenzi a gyermekkorú munkavállalók
foglalkoztatását vagy szerződtetését és a kényszermunka vagy a kötelező munkavégzés
bármely formáját.

11. Vagyon és szellemi tulajdon

A munkavállalók és az alvállalkozó partnerek felelősséggel tartoznak a vállalat
vagyonáért és tulajdonáért, azt a vállalat javára kell használniuk, megőrizniük és
kezelniük. A munkavállalók és alvállalkozó partnerek felelősséggel tartoznak a vállalat
szellemi tulajdonáért és kötelesek védelmezni a vállalat szabadalmi jogait, védjegyeit,
know-how-ját, és egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.

A Társaság tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait és ezt elvárja
munkavállalóitól és alvállalkozó partnereitől is.

12. Környezet- és munkavédelem

A Társaság tiszta, biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosít és elkötelezetten
törekszik működése környezetterhelésének minimumra szorítására a nem megújuló
erőforrás-felhasználás (pl. energia és víz) és a károsanyag- és hulladék-kibocsátás
mérséklésével. A munkavállalók kötelesek közreműködni a környezetre gyakorolt káros
kibocsátás minimalizálásában.

A munkavédelmi szabályok betartásán, a balesetek, valamint a biztonsági kockázatot
jelentő feltételek és magatartás jelentésén keresztül minden munkavállaló és alvállalkozó
partner felel az egészséges és biztonságos munkahely fenntartásáért.

13. Összeférhetetlenség

A Társaság döntései objektív és tisztességes helyzetértékelésen alapulnak, amelynek
során kerülik a befolyásolás lehetőségét. Kerülni kell minden olyan helyzetet, amely
látszólagos vagy valós érdekellentéthez vezethet a társaság érdekeivel. A Társaság nem
engedélyezi a vezetői, képviselői és munkavállalói részére, hogy saját előnyükre
használják a Társaság vagyonát, információit, személyes adatait, pozíciójukat kihasználva
személyes előnyökhöz jussanak, vagy a Társasággal versenyezzenek. Személyes előny a
család, a barátok, a velük dolgozó szervezetek részére juttatott előny is.

A munkavállalóktól elvárt, hogy munkaköri feladataik ellátása során mindenkor és
minden módon józan ítélőképességük szerint, a Társaság legjobb érdekét szem előtt
tartva járjanak el. „Összeférhetetlenség” akkor áll fenn, ha egy munkavállaló személyes
(illetve potenciálisan ismerőseihez vagy családjához fűződő) érdeke nem esik egybe a
Társaság legjobb érdekével.

14. Kérdések, az előírások megsértésének jelentése

A Társaság mindenkor nyitott bármilyen kérdés megválaszolására, és nem engedi, hogy
bármely munkavállalónak, vagy alvállalkozó partnernek hátránya származzon abból, ha
jóhiszeműen jelenti mások szabályellenes viselkedését. Az Etikai Kódex be nem tartása
fegyelmi intézkedést vonhat maga után, a munka-, vagy szerződéses jogviszony
megszüntetését is beleértve.

A munkavállalóknak és az alvállalkozó partnereknek egyeztetniük kell az illetékes
személyekkel, pl. a tulajdonossal, jogi képviselőivel vagy a vezetőség bármely tagjával, ha
kérdésük van az Etikai Kódex alkalmazásáról, vagy ha kétség merül fel bennük arra
vonatkozóan, mi a követendő magatartás egy bizonyos helyzetben. A munkavállalók és
az alvállalkozó partnerek kötelesek együttműködni a potenciális vagy feltételezett
szabályellenes viselkedés belső kivizsgálásában. A munkavállalóknak és az alvállalkozó
partnereknek a szabályok be nem tartásának gyanúját is jelenteniük kell.