Ideggyógyászati Szemle

Az emberi agy corticosteroid-fractiói

FAZEKAS I. Gyula1, FAZEKAS Attila2

1966. ÁPRILIS 01.

Ideggyógyászati Szemle - 1966;19(04)

1. Pneumonia, 2. szívbénulás okozta hirtelen halál, 3. alkoholos állapotban bekövetkező szívbénulás okozta hirtelen halál és 4. járműelgázolás okozta elvérzés, illetve nyúltvelő szakadás eseteiben, 21—72 év közötti 10 ember 5 agyterületéből a halál után 2—9 óra múlva kivonatokat készítettünk, amelyeket Bush 5-ös rendszerben papírchromatographálásnak vetettünk alá. A kivonatokkal együtt standardként a következő corticosteroidokat futtattuk : 1. tetra hydrocortisol, 2. tetrahydrocortison, 3. cortisol (hydrocortison), 4. cortison, 5. corticosteron, 6. 11-dehydrocorticosteron. — A vizsgált agyterűletek : 1. híd + nyúltagy, 2. kisagy, 3. agyalapi törzsdúcok, 4. nagyagykéreg, 5. nagyagy fehér állomány. 1. összesen 11 steroid-féleséget mutattunk ki, amelyek közül 6 megegyezett a standardokkal, a többi nem identifikált 5 steroidot X, (Rf. 0,03), X2 (Rf. 0,06), X3 (Rf. 0,19), X4 (Rf. 0,66), X5 (Rf. 0,70)-el jelöltük. 2. Ezek a steroidok a haláloktól függően az egyes agyterületeken különböző mennyiségben és minőségben voltak kimutathatók. 3. Legnagyobb mennyiségben a cortisolt (hydrocortison) és a corticosteront lehetett kimutatni. A többi fractiók az egyes agyterületeken változó számban és mennyiségben voltak jelen. 4. Legtöbb fractio és legnagyobb mennyiségben a pneumonia miatt meghaltak agyterületein voltak találhatók. Ezután következtek a szívbénulás miatt hirtelen meghaltak agyterületei. Harmadik helyen az alkoholos állapotban szívbénulás miatt meghaltak és negyedik helyen állottak, vagyis legkevesebb fractiót és legkisebb mennyiségben tartalmaztak az alkoholos állapotban baleset miatt meghaltak agyterületei. 5. Korábbi állatkísérleteink eredményeivel egybenhangzóan megállapítható volt, hogy alkohol hatására az emberagy minden területén a corticosteroid fractiók száma és mennyisége lényegesen kevesebb a más ok folytán elhaltakéhoz viszonyítva. 6. A pneumonia miatt meghaltak agyterületeinek össz-steroidjaiban törvényszerűnek látszó sorrend nem volt megállapítható. 7. A szívbénulás miatt hirtelen meghaltaknál és az elvérzéses esetben legtöbb steroid a híd + nyúltagy területén volt található, második helyen a kisagy steroid-tartalma állott, harmadik helyen a törzsdúcok következtek, negyedik helyen a nagyagykéreg és ötödik helyen a nagyagy fehér állománya állott. Csak a nyúltvelő-szakadás esetén volt legkisebb a nyúltagy + híd, valamint az agykéreg steroid-tartalma (feltehetőleg a sérülések miatt) a másik három agyterülethez viszonyítva. 8. Annak eldöntésére, hogy az életkor, a nem, továbbá a halál és a vizsgálat közt eltelt (10 óránál hosszabb) idő befolyásolja-e az egyes agyterületek corticosteroid fractióinak mennyiségét, számát és nagyságát, további vizsgálatok szükségesek.

AFFILIÁCIÓK

  1. Szegedi Orvostudományi Egyetem Igazságügyi Égészségügyi Intézete
  2. Szegedi Orvostudományi Egyetem Igazságügyi Egészségügyi Intézete

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A kiadvány további cikkei

Ideggyógyászati Szemle

A gammaenkephalographia metodikája és helye a neurológiai diagnosztikában

PÁLVÖLGYI Richárd, HERNÁDY Tibor

Szerzők általános fizikai bevezetés után ismertetik a J131-gyel jelzett serum al buminnal (RISA) végzett gammaenkephalographia (GEG) metodikáját. A módszer előnyeinek és hátrányainak leírása után részletesen tárgyalják azokat az eseteket, melyekben a GEG-től megbízható eredmény várható.

Ideggyógyászati Szemle

Módszer EEG-görbék szinkronizációjának mérésére

SZÉKELY József Iván, SÁKI Péter

Ma már mintegy féltucatnyi matematikai-statisztikai eljárás ismeretes, melyek az EEG-görbék eddiginél pontosabb, finomabb analízisét teszik lehetővé. Ezen módszerek, mindenekelőtt az autokorreláció (Brazier és Casby, Brazier és Barlow), a Fourier-analízis (Dietsch, Hajtman és Dési), s a különböző átlagszámítási eljárások alapvetően analitikus jellegűek. Adott matematikai formuláknak megfelelően elemeire bontják fel a vizsgált tevékenységet, illetve kiszűrik a véletlen változások tengeréből a törvényszerűt, a periodikust, az átlagost. Az elektroenkefalogramm mindenre kiterjedő, beható vizsgálata — úgy véljük — ezek együttes felhasználását követeli, mert mind más-más kérdésfeltevésre válaszol, más matematikai princípiumon alapszik.

Lapszám összes cikke

Kapcsolódó anyagok

Ideggyógyászati Szemle

[Heveny vestibularis szindróma képében jelentkező késői meningitis carcinomatosa – klinikopatológiai esetismertetés]

JARABIN András János, KLIVÉNYI Péter, TISZLAVICZ László, MOLNÁR Anna Fiona, GION Katalin, FÖLDESI Imre, KISS Geza Jozsef, ROVÓ László, BELLA Zsolt

[Célkitűzés – Bár a szédülés a leggyakrabban előforduló panaszok egyike, a vestibularis perifériák hirtelen kialakult tónusaszimmetriája hátterében mégis ritkán találunk peri­fériás eredetű betegséget utánzó malignus koponyaűri tumorokat. Dolgozatunk egy heveny vestibularis szindróma klinikai képében jelentkező, késői, temporalis csontot is beszűrő, disszeminált, generalizált mikrometa­sztá­zi­sok­kal járó meningitis carcinomatosa esetet mutat be, ami egy primer pecsétgyűrűsejtes gyomorcarcinoma fel­ébredé­sét követően jelent meg. Kérdésfelvetés – Célul tűztük ki, hogy azonosítjuk azon patofiziológiai folyamatokat, melyek magyarázatul szolgálhatnak a daganat felébredésére, disszeminációjára. A vestibularis tónusaszimmetria lehetséges okait szintén vizsgáltuk. Ötvenhat éves férfi betegünk interdiszciplináris orvosi adatait retrospektíven elemeztük. Összegyűjtöttük és részletesen újraértékeltük az eredeti klinikai és patológiai vizsgálatok leleteit, majd új szövettani festésekkel és immunhisztokémiai módszerekkel egészítettük ki a diagnosztikus eljárásokat. Kórboncolás során a nagyagy és a kisagy oedamás volt. A bal piramiscsont csúcsát egy 2 × 2 cm nagyságú daganatmassza szűrte be. A gyomorreszekátum eredeti szövettani metszeteinek újraértékelése submucosus daganatinfiltrációt igazolt vascularis invázió jeleivel. Immunhisztokémiai vizsgálatokkal dominálóan magányosan infiltráló daganatsejteket láttunk cytokeratin 7- és vimentinpozitivitással, valamint részleges E-kadherin szövettani festésvesztéssel. A kórboncolás során nyert szövetminták ezt követő hisztológiai vizsgálatai igazolták a disszeminált, többszervi mikroszkopikus daganatinváziót. Az újabb eredmények igazolták, hogy a vimentin kifejeződése, valamint az E-kadherin elvesztése szignifikáns (p < 0,05) kapcsolatot mutat az előrehaladott stádiummal, a nyirokcsomóáttétek jelenlétével, a vascularis és neuralis invázióval, valamint a nem differenciált szöveti típussal. Betegünk középkorú volt és nem volt immunhiányos állapotban, így a gyomorcarcinoma kilenc éven át tartó alvó állapotot követő felébredését nem tudtuk megmagyarázni. A daganat szervspecifikus tropizmusa, melyet a „seed and soil” teóriával magyaráznánk, kifejezetten váratlan volt, mivel a gyomorrákok ritkán képeznek áttétet az agyburkokon, hiszen a daganatsejtek elenyésző számban jutnak át a vér-agy gáton. Következtetések – Az előzményben szereplő malignus folyamat, valamint egy új neurológiai tünet megjelenése fel kell, hogy keltse a klinikus figyelmét a központi ideg­rendszer daganatos érintettségére, melyet adekvát, célzott diagnosztikus és terápiás stratégia megtervezése kell, hogy kövessen. Ehhez célzott szövettani festési eljárások, specifikus antitestek alkalmazása szükséges. A közelmúlt eredményei sejtkultúrákon igazolták a metformin epithelialis-mesenchymalis transitiót erősen gátló hatását gyomor­rák esetében. Így további kutatást kell végezni azon esetekben, amelyekben az epithelialis-mesenchymalis transitióra pozitív eredményeket kapunk.]

Lege Artis Medicinae

A nagy felgyorsulás

BRYS Zoltán

Évente körülbelül 192 000 négyzetkilométernyi erdővel van kevesebb a Földön. Mi­vel a fasűrűség eloszlása nem egyenletes az erdősült területeken, fontos fatörzsben is kifejezni a veszteséget: hozzávetőlegesen 15,3 milliárd fa évente . 1970 óta az amazóniai őserdő mint­egy 20%-a tűnt el. A globális talajerózió, a globális klímaváltozás, a növekedő népesség és az egy főre jutó növekvő fogyasztás mind abba az irányba mutatnak, hogy a fák száma tovább fog csökkenni a Földön. A tendencia nem új: az utolsó jégkorszak óta az emberi civilizáció durván az erdők felét használta fel. Az emberiségnek – technológiai fejlődése során változó célokra, de folyton növekvő mennyiségben szüksége volt fára vagy az erdősült földterületekre. A faanyag tűzifának, palánkvárak, malmok, hajók vagy vasút építéséhez, később pedig papír vagy más áruk előállításához kellett és kell. A földterület pedig a mezőgazdaságnak és a városoknak elengedhetetlen. Az újraerdősülést nagyobb részben a mező gazdasági művelés, kisebb részben az ipari termelés akadályozta és akadályozza meg ma is.

Lege Artis Medicinae

A microglia lehet az Alzheimer-kór kulcsa

VARGA János

Pósfai Balázs, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet munkatársa és a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának titkára nyerte el idén az orvostudományi Junior Prima díjat, az agykutatás területén elért eredményeiért, de legfőképpen a microgliasejtek (vagyis az agy immunsejtjei) különleges viselkedésének felfedezéséért. Az agykutató eredményei szerint e sejtek, amelyek pontos feladatáról, viselkedésükről még nagyon sokat nem tudunk, egyszer még számos neurodegeneratív betegség kezelésében játszhatnak fontos szerepet.

Klinikai Onkológia

A mikrobiom és a rák

MIKÓ Edit, BAI Péter

Az emberi szervezet legtöbb szerve és kompartmentje nem steril, ezekben új generációs szekvenálási eljárásokkal bakteriális DNS vagy RNS mutatható ki. Az egy adott kompartmentben kimutatható baktérium örökítőanyag összességét metagenomnak, a transzkriptek összességét meta­transzkriptomnak, a baktériumok összességét pedig mikrobiomnak nevezzük. A mikrobiom összetétele megváltozik neoplasztikus betegségekben, amit onkobiózisnak nevezünk, az így kialakult fajösszetételt pedig onkobiomnak. A daganatok jelentős része kolonizálódik, és a daganatokban található baktériumok elősegítik a daganat növekedését, illetve fejlődését. A daganattól távoli kompartmentek (például bél) is áteshetnek onkobiotikus transzformáción. A bélmikrobiom onkobiotikus transzformációja során csökken a bélmikrobiom metabolikus kapacitása és több citosztatikus bakteriális metabolit szintézise lecsökken, ami a daganatsejtek proliferációjához és a metasztázisok képződéséhez vezet. A bélmikrobiom immunológiai tulajdonságai alapvetően meghatározzák azt, hogy az immunrendszer mennyiben tolerogén a daganatsejtekkel szemben, így elsődleges a daganatimmunitás szempontjából. Az onkobiózis önmagában nem indukál daganatokat, azonban elősegítheti növekedésüket és metasztázisképző képességüket. A baktériumoknak fontos szerepe van az antineoplasztikus terápia sikerességében, illetve a mellékhatások kialakításában.

Lege Artis Medicinae

Németh Attila: Dosztojevszkij, a lélek kórboncnoka

TÚRY Ferenc

Nagy felfedezéseket hajlamosak vagyunk isteni szikrának tulajdonítani, zsenialitást feltételezve. A pszichoanalízis tudománytörténeti megjelenésével is sokszor ez a benyomása az utókornak. Igazi szellemi kaland azonban, ha a gyökereket megpróbáljuk felkutatni: hogyan juthatott el egy-egy lángelme oda, hogy kipattanjon a fejéből a jeles elmélet. Mik lehettek a kor kultúrájában rejlő előfeszítések, amelyek nyomán egyszer csak felbukkan valami nagyon új gondolat. Az emberi lélek szakemberei sokat tanultak az íróktól. Egy jó regényben olvasható finom lélekrajz felhasználható pszichológiai jelenségek vagy elméletek illusztrálására. Dosztojevszkij a lélektani mélységekbe bocsátkozó szépirodalom klasszikus alakjává vált. Saját nehéz élete megalapozhatta lélektani érzékenységét, amit regényhőseinek árnyaltan megjelenített személyisége is tanúsít. Megszállottan érdekelték az emberek lelki rezdülései.