Ideggyógyászati Szemle

Csehszlovákiai Tanulmányutam

GÁLFI Béla

1961. ÁPRILIS 01.

Ideggyógyászati Szemle - 1961;14(04)

A szerző beszámol csehszlovákiai tanulmányútjáról.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A kiadvány további cikkei

Ideggyógyászati Szemle

Gyermekkori gerincdaganatok

PÁSZTOR Emil, PARAICZ Ervin, SZÉNÁSY József

A gyermekkori spinalis tumorok kimutatása, illetve a differential-diagnostica kérdései gyakran nehéz problémát jelentenek. Ismertettük ezzel kapcsolatban a gyermekkorban felmerülő speciális nehézségeket és zavaró körülményeket, melyek elsősorban az anamnesticus adatokra és a neurológiai vizsgálat értékelhetőségére vonatkoznak. Azonban a liquorpassage- és laboratoriumi vizsgálata, valamint a röntgen, az esetek többségében támpontul szolgálhat legalább a tumor gyanújának felvetésére és a gyermek szakintézetbe való küldésére. Ha műtéti beavatkozásra nem kerül sor, de tumor gyanúja továbbra is fennáll, feltétlenül szükséges a rendszeres kontroll vizsgálat, lehetőleg ugyanazon orvosok által. A kontraszteljárások alkalmazása mellett is egyes esetekben szükségessé válhat az explorativ laminectomia elvégzése. Kimutatott gerincvelői compressio még feltételezett malignus tumor esetében is műtéti beavatkozást tesz szükségessé, s a csecsemőkor sem indokolja a beavatkozás halogatását. Ismeretes, hogy a műtét eredményessége elsősorban a tumor természetétől, valamint a praeoperativ állapottól függ, azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy nemcsak a juxtamedullaris jóindulatú, hanem az intra medullaris gliomák eseteiben is műtéttel jó eredmények érhetők el. Átmeneti javulás várható a malignus extramedullaris daganatok esetében alkalmazott decompressiótól is, ahol a javulás időtartamát megfelelő röntgen-besugárzással esetleg még meghosszabbíthatjuk.

Ideggyógyászati Szemle

Polyopia és palinopsia

BEKÉNY György, PÉTER Ágnes

Szerzők két ritkább visualis illusioval, a polyopiával és a paliopsiával foglalkoznak. A polyopia vagy sokszoros látás térbeli visualis persevaratio. Psychogen és organikus eredetű lehet. Az organikus polyopiák feloszthatók: 1. ocularis eredetű, 2. nystagmussal összefüggő, 3. occipitalis (cerebralis) polyopiára. Szerzők e három típus egy-egy példáját ismertetik. A palinopsia időbeli visualis preservatio. Az irodalom palinopsia leírásai minden esetben eltérő vonásokat mutatnak. Szerzők 3. esetében tartós televíziónézés után, negatív utóképek formájában jelentkezett palinopsia. 4. esetükben a b. o. art. calcarina területén játszódott le vascularis laesio. A kérgi vakság, illetve a j. o. homonym hemianopsia javulási szakában polyopia, palinopsia, dysmorphopsiák és térészlelési zavar jelentkezett átmenetileg. Esetünkben eidetikus látástipusra utaló szemléletes utóképek voltak előidézhetők. A részleges palinopiák kategoriális beilleszkedését-vagyis az adaequat helyre vetülést szerzők a Gestalt-elmélettel magyarázzák. A cerebralis polyopia és palinopia fontos occipitalis góctünet. Rendesen átmenetileg, összetett tünetegyüttes részeként jelentkeznek. Legtöbbször látópályasérölés javulási szakában mutatkoznak, - radiatio optica laesio azonban nem alapfeltételük. A polyopia és palinopsia bensőséges kapcsolatát nemcsak Pötzl (1954) és szerzők 4. esete mutatja, ahol a két látási illusió együttesen jelentkezett. E kapcsolat mellett szól még az is, hogy a polyopiás részképek mindig időben egymásután keletkeznek. A különböző polyopiaféleségek tehát nemcsak térbeli, hanem időbeli visualis perseveratión is alapszanak. Szerzők hangsúlyozzák, hogy a polyopia egyik alapzavarát palinopsiás készenlét képezi. Utóbbi nem azonos a physiológiás utóképek meghosszabbodásával.

Ideggyógyászati Szemle

Agytumorok és tumoros cysták kolineszteráz aktivitása

WOLLEMANN Mária, ZOLTÁN László

100 agytumor és 50 tumoros cysta AcKE és BuKE aktivitását meghatározva megállapítható, hogy az enzimaktivitásban az egyes tumorféleségeknél szignifikáns eltolódások jönnek létre, melyek jellemzőek a tumor típusára.

Ideggyógyászati Szemle

A status epilepticus kezelése izomrelaxánssal és tartós gépi lélegeztetéssel

KOMÁROMY László, SZÉKELY Ottó

Szerzők a status epilepticus patofiziológiai és kezelési problémáinak érintése után 3 esetet ismertetnek, akiknél izomrelaxanst és tartós gépi lélegeztetést alkalmaztak. Tapasztalataikat kedvezőnek tartják.

Lapszám összes cikke

Kapcsolódó anyagok

Hypertonia és Nephrologia

Prof. dr. Vas István, aki megváltoztatta a peritonealis dialízis kimenetelét

POLNER Kálmán

Vas professzor úrral 1996-ban egy torontói tanulmányutam során találkoztam. Már az első napokban lenyűgözött az egyénisége, a széles körű tudása és az intelligenciája. Hihetetlen volt számomra az a tisztelet és szeretet, amellyel őt a betegei, a nővérei és az orvos kollégái körülvették. Soha nem a szakmai elismerést kereste, hanem a betegeinek a gyógyítását, az önálló kezelésükre való tanítását, a kiszolgáltatott helyzetüknek megsegítését és az egyenrangú partnerként való kezelését tartotta a legfontosabbnak. Szakmai munkásságának középpontjában is a vesebetegek gyógyításának a javítása és a mikrobiológia eredményeinek a gyakorlatban való bevezetése állt. Az orvosokat és a nővéreket rendkívüli szeretettel és segítőkészséggel tanította. A peritonealis dialízis (PD-) kezelés oktatásában, és a betegek gondozásában a nagy szakmai önállósággal dolgozó nővéreket tartotta kulcsszereplőknek, akik így az orvos egyenrangú partnereivé válnak. Mikrobiológusként alapvetően megváltoztatta a peritonealis dialízis kimenetelét, és döntő szerepe volt abban, hogy ez a kezelés világszerte egyenrangúvá vált a hemodialízissel (HD), sőt egyes vonatkozásaiban azt felül is múlta. A dialíziskezelések jövőjét értékelve mindig azt hangsúlyozta, hogy nem az a kérdés, hogy PD- vagy HDkezelésben részesül-e a beteg, hanem az, hogy otthon vagy intézetben történik-e a kezelés, mert a fejlődés egyértelműen a betegek önálló, otthoni kezelésének, egyenrangú partnerként való elfogadásának irányába mutat. Ez pedig újfajta orvosi szemléletet igényel. Számomra a sors különleges ajándéka volt, hogy egy ilyen nagyszerű emberrel megismerkedhettem, aki kitüntetett a barátságával, és az élete utolsó tíz évében tanítómesterem és példaképem lett. Vas professzor úr élettörténete is különleges, hiszen kiemelkedő tudással kellett Kanadába emigrálnia, ahol a szakmájában világhírű lett, és ezzel méltán növelte a magyar orvostudomány hírnevét. Végül soha nem múló hazaszeretete 2002-ben, 75 éves korában hozta haza Magyarországra.

Ideggyógyászati Szemle

Beszámoló a 12. Nemzetközi Szociálpszichiátriai Szimpozionról

CSORBA János

Kromeriz, ez a történelmi hangulatú morvaországi kisváros (a régi Kremsier) évtizedek óta a csehszlovákiai pszichiátriai rehabilitáció egyik központja. Már 1951-ben ülésezett itt rehabilitációs kongresszus; 1972-től minden évben rendeznek Szociálpszichiátriai szimpoziont, amit kétévente nemzetközi részvétellel bővítenek ki. Ebben az évben a Magyar és a Csehszlovák Pszichiátriai Társaságok „bilaterális" szociálpszichiátriai találkozójára került sor.

Lege Artis Medicinae

Az ultrahang jelene és jövője, dr. Harkányi Zoltán beszélgetése Barry Goldberg professzorral

HARKÁNYI Zoltán

Az ultrahang az Egyesült Államokban szé­les körben elfogadott és alkalmazott diag­nosztikai eljárás. A hazai és az amerikai gyakorlat több ponton is lényegesen eltér egymástól. Az ultrahangvizsgálatokat jól képzett szakasszisztensek végzik, akik bő­séges dokumentációs anyagot készítenek, míg az orvos feladata a felvételek értéke­lése, interpretációja. Az Egyesült Államok­ban mindazok az orvosok, akik ultrahang diagnosztikával foglalkoznak, messzeme­nően érdekeltek abban, hogy az ultrahang­vizsgálatok mennyiségét és minőségét nö­veljék, ugyanis jövedelmük közvetlenül vagy közvetve összefügg az általuk végzett vizsgálatok számával. Az ultrahang-diag­nosztika (és egyéb képalkotó diagnosztikai eljárások) orvosi jogi vonatkozásai is nagy hangsúlyt kapnak. Barry B. Goldberg professzor irányítása alatt, a philadelphiai Thomas Jefferson University Hospital-ban működik a világ legnagyobb ultrahang osztálya. Goldberg professzor az „ultrahang világ" jól ismert vezető személyisége, több mint 59 ultra­hanggal foglalkozó monográfia és könyv­ részlet szerzője, valamint az echocardiag­raphia egyik úttörője . Első ultrahanggal foglalkozó dolgozata 24 évvel ezelőtt je­lent meg. Philadelphiai tanulmányutam során le­hetőségem nyílt arra, hogy elbeszélgessünk néhány, az ultrahang jelenét és jövőjét érintő kérdésről.