Lege Artis Medicinae - 2021;31(1-2)

Lege Artis Medicinae

2021. FEBRUÁR 20.

A microvascularis coronariabetegség diagnosztikája és kezelése. A magyarországi helyzet sajátosságai

SZAUDER Ipoly

Az invazív vizsgálatok azt mutatják, hogy a betegek kétharmadában a szívizom-ischaemia obstruktív coronariabetegség és más szívbetegség hiányában (INOCA) áll fenn, melynek oka a microvascularis diszfunkció (CMD), és amelynek következménye a microvascularis koszorúér-betegség (MVD), a microvascularis vagy epicardialis va­so­s­pasticus angina (MVA) lehet. A kor­szerû klinikai gyakorlatban a noninvazív kardiológiai képalkotó eljárások fejlôdésével lehetôvé vált a coronariaáramlás mérése a jellemzô indexek meghatározásával. Mind­ezek javítják a CMD és az általa okozott myocardialis ischaemia diagnózisát, és le­hetôséget adnak az elsôdleges MVD diag­nosztizálására. Tekintettel arra, hogy az MVD felismerése-kezelése a magyar orvosi gyakorlatban jelentôsen alulreprezentált, az alábbiakban részletesen ismertetjük a primer stabil microvascularis anginát (MVA), annak korszerû invazív és noninvazív dif­fe­­renciáldiagnózisát és kezelését, különös tekintettel – a gyakorisága miatt – a magas vérnyomás által kiváltott formára és a nôk ko­szorúér-betegségére. Kiemeljük a hazai lehetôségek figyelembevételével az ajánl­ható diagnosztikai eljárásokat.

Lege Artis Medicinae

2021. FEBRUÁR 20.

Szívizom-ischaemia obstrukciót nem okozó coronariabetegségben

PÉTER Vályi

Szauder Ipoly professzor úr igen fontos, a magyar nyelvû szakirodalomban eddig még alig tárgyalt témával foglalkozó közleménye: „A microvascularis coronariabetegség diagnosztikája és kezelése. A magyarországi helyzet sajátosságai” címmel olvasható e kommentár elôtt. A közlemény bevezetôjében a szerzô megjegyzi, hazánkban jelenleg is gyakran fordul elô, hogy ha az invazív koronarográfiával nem lehet szignifikáns mértékû stenosist kimutatni az epicardialis coronariaágakon, „negatív koronarográfiás leletet” véleményeznek, a beteg mellkasi fájdalmait nem tartják ischaemiás eredetûnek. Ha mégis felvetik a „kisérbetegség” lehetôségét, azt nem gondolják prognosztikai szempontból fontosnak, ezért aztán gyakori, hogy a betegek nem kapnak megfelelô tanácsot és kezelést. A közlemény végigvezeti az olvasót a microvascularis coronariakeringés anatómiai és funk­c­io­­nális alapjaitól a keringéskárosodást okozó té­nye­zôkön és a klinikai megnyilvánulási formákon keresztül a diagnosztikai lépésekig és a kezelésig. Még a témával részletesen nem foglalkozó kardiológus szakorvos számára sem könnyû, nagy odafigyelést igénylô olvasmányról van szó, ami azonban az utóbbi idôben egyre inkább elô­térbe kerülô, egyre pontosabban diagnosztizálható és kezelhetô, prognosztikai szempontból is jelentôs betegséggel foglalkozik. A közlemény könnyebb megértését kívánja elôsegíteni a szerkesztôi kommentár.

Lege Artis Medicinae

2021. FEBRUÁR 20.

Védôoltások a Covid-19-pandémia ellen

FALUS András, SZEKANECZ Zoltán

A gyorsan terjedô SARS-CoV-2 légzôszervi vírus súlyos következményekkel járó járványt okozott az egész világon. Az egészségügyi hatások mellett a globális gazdasági károk ma még felmérhetetlenek. A világjárvány ugyanakkor soha nem látott tudományos kutatások sorát indította el, többek között a védôoltások kidolgozása terén. A cikk a vakcinákról, az immunmemóriáról és az egyes felvetôdô klinikai hatásokról szóló aktuális információkat foglalja össze.

Lege Artis Medicinae

2021. FEBRUÁR 20.

A krónikus obstruktív tüdôbetegség és kezelési lehetôségei

LOSONCZY György

Az elôrejelzések szerint a krónikus obstruktív tüdôbetegség (COPD) már valószínûleg a 3. leggyakoribb korai halálok. Fô kiváltó oka a több évtizedes dohányzás, amelynek hatására nagy részben visszafordíthatatlan nagy- és kislégúti gyulladás és obstrukció, valamint pulmonalis interstitialis elastolysis következik be következményes emphysemával. Az intrathoracalis légúti obstrukció miatt a kilégzés (fôként fizikai megterhelés során) nem teljes, a tüdô és a mellkas hi­per­­inflálódik. A légzôizmok munkája megsokszorozódik, kimerülésük a beteg sorsát megpecsételi. A COPD-s légzészavart elô­ször hypoxaemia kíséri normocapniával, késôbb, amikor a dyspnoe már régóta fennáll, és a légzôizmok fokozatosan kimerülnek, hypercapnia jellemzô (globális légzési elégtelenség). A fenntartó terápiában in­halációs hosszú hatású hörgôtágítók és inhalációs kortikoszteroid-kezelés biztosítja a légúti obstrukció bizonyos mértékû csökkenését, a légszomj enyhülését, az exacerbációk ritkulását és a jobb életminôséget. Az exacerbációk a progressziót felgyorsítják és a várható élettartamot megrövidítik. A ke­ze­lés legfontosabb eleme a dohányzás abbahagyása. Krónikus parciális légzési elégtelenségben tartós otthoni O2-terápia biztosítható. Az oxigén túladagolásával kapcsolatos hypercapnia megelôzése érdekében az adagolt O2-mennyiség pontos be­állítása kórházban történik.

Lege Artis Medicinae

2021. FEBRUÁR 20.

A szociális fóbia összefüggései a vonásszorongással, a perfekcionizmussal és pszichológiai védôfaktorokkal fiatal nôi populációban: klaszterelemzés

DOBOS Bianka, PIKÓ Bettina

A szociális funkciók és az életminôség romlása, valamint az alacsonyabb életminôséggel való elégedettség a szorongásos zavarok gyakori velejárói. A nôk körében elôforduló magasabb gyakoriságot tekintve, kutatási célunk az volt, hogy egy fiatal nôkbôl álló mintán megvizsgáljuk a szociális fóbia összefüggéseit a vonásszorongással, a perfekcionizmussal, a gyógyszerszedéssel, az énhatékonysággal és az élettel való elégedettséggel. Az adatgyûjtés egy önkitöltéses kérdôív segítségével, közösségi portálok segítségével valósult meg. A mintába 14–35 éves (n = 435, életkori átlag = 27,3 év; szórás = 5,9) fiatal nôk kerültek be. A kér­dôív kiterjedt a szociodemográfiai ada­tokra, a gyógyszerszedésre, valamint a pszichológiai háttérváltozókra (Szociális Fó­bia Leltár, Spielberger-féle Szorongás Kér­dôív, Multidimenzionális Perfek­cio­niz­mus Skála, Énhatékonyság Skála, Élettel va­ló Elége­dettség Skála). Korreláció­elem­zés mellett klaszterelemzést végeztünk. A vonásszorongás erôsen korrelál a szociális fóbiával, a perfekcioniz­mussal és a gyógyszerszedéssel. A vizsgált változók alapján három klasztert sikerült azonosítani: 1) magas szintû vonásszorongás szociális fóbiával, közepes perfek­cionizmus, alacsony énhatékonyság és élettel való elégedettség; 2) átlag alatti vo­násszorongás szociális fóbia nélkül, magas énhatékonyság és élettel való elégedettség; 3) átlag feletti vonásszorongás közepes szociális fóbiával, magas perfek­cionizmus magas énhatékonysággal és közepes élettel való elégedettséggel. A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a szociális fóbia jelentôsen összefügg nemcsak a személyiség részeként jelen lévô vonásszorongással, hanem az alacsony szubjektív jólléttel és a pszichológiai védôfaktorok hiányával.

Lege Artis Medicinae

2021. FEBRUÁR 20.

hirdetés

Ibuprofen alkalmazása enyhe lefolyású koronavírus-fertôzés esetén

A koronavírus-járvány lassan egy éve befolyásolja mindennapjainkat hazánkban is. A kórokozó miatt kialakuló ezerarcú betegség a tünetmentes lefolyástól az enyhe formán át a kórházi ellátást igénylô súlyos, akár halált okozó változatig terjed. Szerencsére a legtöbb fertôzött otthonában vészelheti át a megbetegedést. Ilyen esetben a már jól bevált kezelési módszerek alkalmasak a tünetek enyhítésére, amelyek típusos esetben többek között láz, köhögés, izomfájdalom és fejfájás lehetnek. Fontos megemlíteni, hogy enyhe lefolyás esetén a tünetek nem sokban különböznek egy felsô légúti huruttól vagy az egyszerû megfázástól, náthától, így sokan esetleg nincsenek is tudatában annak, hogy éppen koronavírus-fertôzésen esnek át.

Lege Artis Medicinae

2021. FEBRUÁR 20.

A hiányzó adatok lehetséges befolyása a kezelések hatásának megítélésére a rendszerezett szakirodalmi áttekintésekben: imputációs vizsgálat ismertetése

MOLNÁR D. László

A hiányzó adatok keletkezési mechanizmusa szerint Little és Rubin háromféle hiányzó adatmintázatot különböztetett meg, amelyet MCAR-nak (missing completely at random), MAR-nak (missing at random) és MNAR-nak (missing not at random) neveztek el...

Lege Artis Medicinae

2021. FEBRUÁR 20.

Mi várható az orvosi munkaerôpiacon 2021-ben?

PÉTER Balázs

A kollégák életkorától függôen elképzelhetô, hogy egyesek számára már a cím is irritáló, de szükségszerûen el kell fogadnunk, hogy az egészségügy humán erôforrásának részeként 2021-ben, és azt követôen még inkább, piaci realitásokkal kell szembenéznünk. A szembenézést tekintve, az orvostársadalom eddig is erôteljesen szegmentált volt, bár nem mindenki elemezte mélyebben saját helyzetének jellegzetességeit.

Lege Artis Medicinae

2021. FEBRUÁR 20.

A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége új elnökségének fôbb tervei 2021-re

ALTORJAY István

A 2020 novemberében lebonyolított sikeres népegészségügyi témájú Magyar Orvos tudományi Napok (MON) konferencia után az idén ismét a legszélesebb kört érintô témákkal szeretnénk folytatni rendezvénysorozatunkat. Elôzetes egyeztetések alapján most a magas vérnyomás és az érelmeszesedés témaköre következhetne, amelyhez jól illeszkednek a metabolikus eredetû ér betegségek is, gondolva itt a lipidológiára és a cukorbetegség érszövôdményeire. Az utóbbi idô szerûségét az is alátámasztja, hogy 2021-ben ünnepeljük az inzulin felfedezésének 100. évfordulóját, aminek a jelentôségét nem is kell különösképpen hangsúlyozni. Ennek a kiemelt jelentôségû rendezvénynek a megvalósításában Járai Zoltán és Kempler Péter professzorok aktív szervezômunkájára számítunk.

Lege Artis Medicinae

2021. FEBRUÁR 20.

Nekem a LAM...

KAPÓCS Gábor, TOPA Péter, TÓTH Csaba

"Nekem a LAM a gyermekem. Nem „olyan, mintha a gyermekem lenne”, hanem a gyermekem. Az egyik. Igaz, ô egy szellemi lény, de éppen úgy gondolok rá és úgy érzek iránta, mint a hús-vér gyermekeim iránt. Aggódó, szeretô féltéssel, megértônek szánt, segítô figyelemmel kísértem elsô önálló lépteit, kezdeti botlásait, gyors cseperedését, kamaszkori krízisét, nagykorúvá válását. Nyilván elfogult és elnézô vagyok a hibáival szemben – annál is inkább, mert mint az egyik szülôjének, nekem is jelentôs részem van bennük. Mindig abban reménykedem, hogy tanul majd a kudarcaiból és képes lesz a kornak és a korának megfelelôen változni."

Lege Artis Medicinae

2021. FEBRUÁR 20.

Orvosi Nobel-díj a hepatitis C-vírus felfedezéséért – 2020

VARGA János

Az elmúlt évben elmaradt a hagyományos pompával megrendezett Nobel-ceremónia Stockholmban, a díjakat azonban így is odaítélték, a kitüntetettek pedig általában hazájuk svéd nagykövetségén vehették át az érmeket. Az orvosi és élettani Nobel-díjat megosztva Harvey J. Alter és Charles M. Rice amerikai, valamint Michael Houghton angol kutatók kapták, kutatásaik vezettek a hepatitis C-vírus 1989. évi felfedezéséhez. A kitüntetés hátterérôl és a hepatitis-gyógyítás történetérôl Gervain Judit hepatológussal, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fôorvosával beszélgettünk.

Lege Artis Medicinae

2021. FEBRUÁR 20.

Betegség- és járványirodalom magyar módra

DIÓSZEGI Endre

Bár a magyar irodalom története korántsem fog át olyan széles idôsávot, mint az európai vagy világirodalom, és a szerzôk számában is komoly elmaradásban van, az irodalmi mûvek minôsége, az aktuális témák, mûfajok, írástechnikai megoldások, az adott korszak szellemiségének tükrözése, stílusainak megjelenítése egyegy írót vagy költôt világirodalmi szintre emelt. Ha a betegségek, járványok, világjárványok megjelenését témaként vagy eszközként keressük irodalmunkban, nincs miért aggódni, a magyar szerzôk is foglalkoztak bôséggel az emberek kisebb vagy nagyobb csoportját sújtó egészségügyi bajokkal.

Lege Artis Medicinae

2021. FEBRUÁR 20.

Staar Gyula: A matematika emberi arca – Beszélgetések

ROSIVALL László

Mirôl szól a könyv? Nem meglepô, hogy a matematikáról, a matematikusokról; ami azon - ban feltûnô, hogy valójában az életrôl, annak teljességérôl és bonyolult összefüggéséirôl szól; ráadásul lebilincselô módon. Megtudhatjuk például, hogy eredményeikkel, elméleteikkel miként nyitnak új utakat a gráfelmélet, a számelmélet, a csoportelmélet, az algebrai geometria hazai kutatói, milyen erôteljes ezeknek a nemzetközi kihatása és gazdag az alkalmazási lehetôsége.