Gondolat

A mellkassebészetet az európai élvonalban kell tartani – Interjú dr. Lang Györggyel

2011. AUGUSZTUS 15.


Magyarországon a tüdőtranszplantáció személyi és tárgyi feltételei rendelkezésre állnak ugyan, a politikai elhatározás és támogatás azonban mindeddig hiányzott. Évek óta nagy az elvárás mind a mellkassebész, mind a tüdőgyógyász szakma részéről. Szócska Miklós államtitkár Keszthelyen, a Magyar Transzplantációs Társaság Kongresszusa keretében tartott szakmai sajtótájékoztatóján egyértelműen a tüdőtranszplantáció hazahozatala mellett kötelezte el magát. Meggyőződésem, hogy a küszöbön álló Eurotransplant csatlakozás ebben jelentős szerepet fog játszani – mondta dr. Lang György, a szakmai kollégium transzplantáció tagozat vezetője.

- Hogyan látja szakmája helyzetét?

Legnagyobb gondnak azt tartom, hogy veszélyben van a mellkassebészeti szakma utánpótlása. A képzési idő hosszú, a kellő műtéti gyakorlat megszerzése nehéz, mindez nem vonzó a fiatal kollégák számára. Komoly szakemberhiány körvonalazódik – mondta dr. Lang György a bécsi Klinische Abteilung für Thoraxchirurgie mellkassebésze.

A mellkassebész szakma a szívsebészettől elválasztva fejlődött hazánkban, ez ma sok határterületi eljárás fejlődését akadályozza – itt szorosabb kapcsolódást tartok szükségesnek, elsősorban a jövőbeni képzés területén. Ebben a Szívsebészeti Tagozattal szorosabb együttműködésre szeretnék törekedni.

Az egészségügy nyomasztó forráshiánya miatt félő, hogy a hazai mellkassebészet elveszti kapcsolódását a világ élvonalához. A minimálisan invazív tüdőrezekciók, az extrakorporális keringéstámogatással végezhető műtéti eljárások, a robotsebészet, a lézeres beavatkozások, az endobronchiális stent technikák és különösen a posztoperatív intenzív betegellátás eszközei drágák, a modern mellkassebészet azonban elképzelhetetlen ezek nélkül.

- Melyek a következő évek legfőbb kihívásai?

A tüdőtranszplantáció személyi és tárgyi feltételei Magyarországon ma már rendelkezésre állnak, a politikai elhatározás és támogatás azonban hiányzott. Mind a mellkassebész, mind a tüdőgyógyász szakma részéről évek óta nagy az elvárás. Szócska államtitkár Keszthelyen, a Magyar Transzplantációs Társaság Kongresszusa keretében tartott szakmai sajtótájékoztatóján egyértelműen a tüdőtranszplantáció hazahozatala mellett kötelezte el magát. Meggyőződésem, hogy a küszöbön álló Eurotransplant csatlakozás ebben jelentős szerepet fog játszani. A Transzplantációs Tagozat is teljeskörű támogatásáról biztosított. Bíztató jelnek tartom, hogy a gyermekszívtranszplantációs programot sikerült hazahozni.

- A Semmelweis Terv keretében a szakmai kollégium részéről mit javasol?

A progresszív ellátással kapcsolatosan elsősorban az EACTS/ESTS (European Association for Cardio-Thoracic Surgery, European Society of Thoracic Surgeons) ajánlásait szeretném érvényesíteni. Ez az ajánlás széles körű egyeztetést követően, több hazai mellkassebész bevonásával készült, azzal a céllal, hogy egységes ajánlást tegyen az európai államok egészségügyi döntéshozói számára a mellkassebészeti struktúrák és kapacitások kialakításával kapcsolatosan. Ezek az ajánlások 10 éve várnak arra, hogy Magyarországon is érvényesíthetők legyenek. Megvalósításuk kevés ráfordítással lehetséges, és a hazai mellkassebészeti ellátórendszer teljeskörű európai akkreditációját biztosítanák.


Lang György

A mellkassebészeti ellátás centrumjellegű, és a hazai struktúra is ilyen módon szerveződött. Az EACTS/ESTS ajánlás két ellátószintet definiál: a standard mellkassebészeti centrum (hazai II szint) és kiemelten specializált centrum szintjét (hazai III szint) – utóbbi alapvetően egyetemi környezetben működik, ami biztosítja a szükséges kutatói környezetet, és a társszakmák elérhetősége által a komplex vagy határterületi beavatkozásokhoz szükséges interdisziplináris hátteret. A vidéki nagytérségek ellátórendszere ennek ma is megfelel, ezért lényeges változtatást nem tartok szükségesnek.

Alapvetően más a helyzet a főváros és a kapcsolódó nagytérségek vonatkozásában. A jelenlegi országos központként működő Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (OKTPI) Mellkassebészeti Osztálya ma már nem alkalmas az országos specializált vagy kiemelt központ feladatának ellátására. Számos kiemelt beavatkozás (komplex mellkasfali deformitások korrekciója, extrakorporális keringéstámogatással végzett kiterjesztett onkológiai műtétek, lézersebészeti beavatkozások, pulmonális endarterektómia, tüdőátültetés stb.) az elmúlt években csak a külföldi gyógykezelés keretei között valósulhatott meg jelenlegi munkahelyemen (Klinische Abteilung für Thoraxchirurgie, MUW / AKH, Wien). Ennek oka az OKTPI Mellkassebészeti Osztályán hiányzó személyi és tárgyi feltételek, elsősorban az elavult infrastruktúrára, illetve a társzakmáktól elválasztott környezetre gondolok.

Ezért az itt realizált nagyvolumenű, de alapvetően standard szintű ellátás lényegesen magasabb szintű infrastrukturális környezetbe történő átszervezését fogom javasolni. A szükséges és jelenleg kihasználatlan kapacitások az Állami Egészségügyi Központban (ÁEK) már most, illetve az Országos Onkológiai Intézetben (OOI) rövidesen rendelkezésre állnak. Mindennek eredményeként ebben a régióban is korszerű, európai körülmények közé kerülhet a mellkassebészeti betegellátás. A javasolt strukturális átalakítás természetesen nem jelenthet ellátó kapacitásváltozást.A kiemelt szint befogadására a Semmelweis Egyetemet tartom alkalmasnak, mert az említett kutatói háttér és a társszakmák itt rendelkezésre állnak, és a tüdőtranszplantáció szakmai háttere is biztosított.

- Milyen tervei vannak a szakmai kollégiumi tagsággal kapcsolatban?

Véleményem szerint a jelenleg definiált II és III ellátási szintek között a beavatkozások, diagnózis csoportok, BNO-tartományok és HBCS-csoportok vonatkozásában határozottabb elkülönítés szükséges. Ezzel, és a mellkassebészet területét érintő további kérdésekkel kapcsolatosan a Tanács megalakulását ill. az alakuló ülésen történő egyeztetést követően lesz módomban állásfoglalást ill. javaslatot tenni.

- Kérem ismertesse szakmai életrajzát és személyes életútját!

1963-ban Mosonmagyaróváron születtem, 1981-ben a Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségiztem, majd a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán végeztem tanulmányaimat, ahol 1987-ben általános orvosi diplomát szereztem.

1991-ig mentőorvosként, majd 1997-ig sebészként dolgoztam a Mentőkórházban és a Szt. László Kórház Sebészeti Osztályán. Ezt követően 2006-ig az Országos Korányi Intézet Mellkassebészeti Osztályának munkatársa voltam. 1999 és 2001 között ösztöndíjasként a bécsi orvosegyetem Szív- és Mellkassebészeti Osztályán tanulmányoztam a tüdőátültetést, 2001-ben az intézet tüdőtranszplantációs programjának projektvezetőjévé neveztek ki. A következő években elindítottam a magyarországi donortüdő kiemeléseket, létrehoztam a Tüdőtranszplantációs Várólista-bizottságot, és megszerveztem a tervezett programhoz csatlakozó tüdőtranszplantációs munkacsoport sebész, tüdőgyógyász, gyógytornász illetve patológus szakemberek bécsi továbbképzését. 2004-től Bécsben tovább mélyítettem a tüdőátültetésben megszerzett műtéti jártasságom, majd 2006-ban hazatértem. Miután elöljáróim nem támogatták a tüdőtranszplantációs program hazai megindítását, elhagytam az Országos Korányi Intézetet, és Walter Klepetko professzor meghívására a bécsi orvosegyetem munkatársa lettem klinikai főorvosi beosztásban. Részt vettem a 2010-től már önálló, a szívsebészettől elváló Mellkassebészeti Klinika felépítésében, melynek jelenleg is társprofesszora vagyok. A hazai transzplantációs szakemberekkel és szervezetekkel a mai napig megtartottam kapcsolatomat.
Jelenlegi klinikai tevékenységem súlypontjai a tüdőátültetés, az onkológiai mellkassebészet, a komplex mellkasfali rekonstrukciók, az extrakorporális keringéstámogatással végzett kiterjesztett mellkassebészeti műtétek, a lézersebészet és az endobronchiális stent-eljárások.

Klinikai kutatómunkám homlokterében a mellkasi onkológia és a tüdőátültetés áll. A leuveni Katolikus Egyetem Állatkísérletes Laboratóriumában és a bécsi orvosegyetem Orvosbiológiai Kutatóközpontjában végzett kísérleteim az extrakorporális membránoxigenizáció és a donortüdő rekondicionálással kapcsolatosak. Eredményeimet 14 hazai és 42 nemzetközi folyóiratban megjelent közlemény, és több mint 50 javarészt nemzetközi kongresszuson tartott előadás összegzi.

Több mint 20 éves egyetemi oktatói tapasztalattal rendelkezem, a Semmelweis Egyetemen sürgősségi betegellátást és mellkassebészetet tanítottam, a Bécsi Orvosegyetemen jelenleg is rendszeresen tartok tantermi előadásokat és gyakorlatokat. Nemzetközi szakmai rendezvényeken felkért előadóként 29 posztgraduális továbbképző előadást és mesterkurzust tartottam.

Oxyológus, sebész és mellkassebész szakorvos vagyok, ez utóbbiból 2003-ban európai szakképesítést is szereztem.

2004-ben elnyertem az Európai Szív- és Mellkassebészeti Társaság Francis Fontan – díját és a Magyar Mellkassebészeti Társaság Kulka Frigyes- díját, majd 2008-ban a Magyar Transzplantációs Társaság Ullmann Imre - díját. 2009-ben a budapesti Semmelweis Egyetemen a Pro Universitate kitüntetés ezüst fokozatát kaptam meg.

A Magyar Mellkassebészeti Társaság alapító tagja, a Magyar Transzplantációs Társaság elnökségi tagja, az Európai Mellkassebészeti Társaság és a Nemzetközi Szív- és Tüdőtranszplantációs Társaság tagja vagyok. A közelmúltban neveztek ki az Eurotransplant Mellkasi Bizottságába. A magyarországi Tüdőtranszplantáltak Országos Egyesülete tiszteletbeli tagjává választott.

Feleségem, Dr. Pammer Csilla fogszabályozó szakorvosként praktizál, legidősebb fiam, Patrik a bécsújhelyi Közgazdasági Főiskola hallgatója, Krisztián fiam jövőre érettségizik, ő orvosnak készül. Cili lányom is gimnazista, és életének minden szabad percét a vászolyi Bátor Lovasiskolában tölti. Ez azért praktikus, mert én magam ezidőalatt a szomszédos dörgicsei présházamban borászkodhatok.

2011. 06. 16.


eLitMed


Kapcsolódó anyagok: A HIV-pozitívak transzplantálhatóságát is szabályozni kell! – Interjú dr. Langer Róberttel
Az intézmény - összevonások is nehezítik a szervtranszplantációt
Az elhunyt teste nem a rokonok tulajdona
Két élődonoros szervátültetés egy recipiensen
Koordinált donáció

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Gondolat

Münchhausen báró és az ő szindrómája

Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen báró, német katonatiszt, akinek neve a nagyotmondással forrott össze, 295 éve, 1720. május 11-én született.

Gondolat

Miért vagyunk illetve miért nem vagyunk kaukázusiak?

A paleontológiai leletek és a genetikai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy az emberiség Afrikából származik. Nem kellene használnunk az ezt tagadó, elavult kifejezést.

Gondolat

Szifilisz vagy hibás gének?

VIII. Henrik betegségei

Gondolat

A szem és a látás a Bibliában

RÁCZ Péter

A látásra vonatkozó igehelyek és értelmezésük, szimbolikus jelentőségük a Bibliában.

Gondolat

Veszélyben az egyetemek autonómiája?

Tiltakozó közleményekkel „szavaznak” sorra az egyetemek az alapítványi átalakítás, illetve annak intézési módja ellen. Professzorok, munkatársak, hallgatók, legutóbb az MTA doktorai adtak ki hivatalos állásfoglalást. Megkérdeztünk „kívülállókat”, Freund Tamást, az MTA elnökét, Tillmann József filozófus, esztéta, egyetemi tanárt, Fleck Zoltán jogász, szociológust, tanszékvezető egyetemi tanárt a kialakult helyzetről, a folyamatról, illetve Fábián Istvánt, a debreceni egyetem korábbi rektorát is. Többen a tudományos és kutatómunka, az egyetemi autonómia ellehetetlenülésétől félnek, veszélyes ugyanis, ha ezek a szellemi műhelyek politikai irányítás alá kerülnek. Az MTA elnöke kiemelte az egyetemi autonómia tiszteletben tartásának és a döntések előtti tisztázó vitáknak a fontosságát.

Kapcsolódó anyagok

COVID-19

Enyhe tünetmentes, SARS-CoV-2-fertőzött járóbetegeknél észlelt íz- és szagérzékelési változások

A Covid-19-ről szóló beszámolók a betegség súlyosságától függően, tünetileg leggyakrabban a lázat, a fáradtságot, a száraz köhögést, az izomfájdalmat és a légszomjat említik. Ugyanakkor a szerzők tudomása szerint eddig csak egy tanulmány foglalkozott Covid-19 fertőzötteknél a szag- vagy ízérzékelésben bekövetkezett változásokkal, és 34%-os prevalenciát állapítottak meg a kórházban kezeltek körében. Viszont a tanulmány nem közölt adatot a megváltozott érzékelés idejéről és a többi tünethez való viszonyáról.

COVID-19

A SARS-CoV-2-re adott antitest válasz COVID-19 betegekben

A SARS-CoV-2 vírus fertőzés kapcsán még nem ismerjük pontosan a szervezet antitest válaszát, illetve az antitestek kimutatásának klinikai értékét sem tudjuk még felmérni.

Gondolat

Münchhausen báró és az ő szindrómája

Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen báró, német katonatiszt, akinek neve a nagyotmondással forrott össze, 295 éve, 1720. május 11-én született.

Klinikum

Az inzulinrezisztencia gyógyszeres kezelése

Az inzulinrezisztencia több betegség, szindróma pathogenezisében részt vesz, ezek közül a legfontosabb a metabolikus szindróma, a 2-es típusú cukorbetegség, a polycystás ovarium szindróma

COVID-19

Enyhe tünetmentes SARS-CoV-2-fertőzött betegeknél észlelt íz- és illatérzékelés-változás

Az egyes jelentések és tudományos publikációk a SARS CoV-2 vírussal fertőzött betegek tünetei között leggyakrabban a lázat, a fáradtságot, a száraz köhögést, az izomfájdalmat és a légszomjat említik. Ugyanakkor enyhe tüneteket mutató betegek gyakran számoltak be a szag- vagy ízérzékelésben bekövetkezett változásokról, mint a megbetegedés általuk tapasztalt első jeléről.